ราวกันตกสแตนเลส/กระจกเทมเปอร์ ศูนย์การศึกษา ม.สวนสุนันทา จ.สมุทรสงคราม