ราวกันตกสแตนเสผสมกระจกเทมเปอร์ โครงการชาโตว์อินทาวน์ ปิ่นเกล้า